مفهوم کلاسترینگ – Clustering

کلاسترینگ در لغت بمعنای “خوشه بندی” میباشد. مفهوم کلاسترینگ در شبکه بمعنای این است که چندین سرور بطور همزمان یک سرویس را ارائه میدهند و

ادامه مطلب
Call Now Button