پاک کردن همزمان تمام TextBox ها

پاک کردن همزمان تمام TextBox ها

گاهی اوقات تعداد TextBox ها در فرم برنامه بیشتر از چند عدد بوده و بعضا پاک کردن مقادیر آنها سبب کدنویسی بیشتر در برنامه میشود ، بمنظور جلوگیری از کدنویسی بیشتر بهتر است از قطعه کد زیر استفاده شود.

1
2
3
4
5
6
7
8
Public void ClearTextBoxes()
{
      foreach(Control txt in this.Controls)
      {
            if(txt.GetType().Name == "TextBox")
            txt.Text = "";
      }
}
Call Now Button