رویه ذخیره شده یا Stored Procedure

آرکاسافت

کدهایی که میتوانند ذخیره شوند و در صورت لزوم فراخوانی شده و عمل موردنظر برنامه نویس را انجام دهند.همچنین کاربر میتواند با دادن پارامتر به این رویه ذخیره شده اطلاعات خروجی رویه ذخیره شده را بدلخواه فیلتر کند.یکی از مزایای مهم بکارگیری این رویه ها جلوگیری از SQL Injection میباشد.شکل کلی این نوع رویه ها بشرح زیر میباشد:

CREATE PROCEDURE procedure_name
AS
sql_statement
GO;

فراخوانی آن نیز بشکل زیر میباشد.

EXEC procedure_name;
Call Now Button