توابع کاربردی در SQL

برخی از توابع کاربردی و مهم در SQL

تابع LTRIM :

این تابع فاصله های خالی در سمت چپ متن را حذف میکند.

SELECT LTRIM from CustomerTable

تابع RTRIM :

این تابع فاصله های خالی در سمت راست متن را حذف میکند.

SELECT RTRIM from CustomerTable

 

تابع ISNULL :

در برخی مواقع برحسب نیاز ، مقادیری از فیلدهای جداول پایگاه داده را مساوی NULL قرار می دهیم.بمنظور پیدا کردن این رکوردها و انجام اعمال موردنظر بر روی آنها از تابع فوق استفاده می کنیم :

select ISNULL(PersonalCode,0) as Personalcode,name from customerTable

 

پاسخی بگذارید

Call Now Button