تریگر – Trigger

آرکاسافت
تریگر - Trigger

تریگر یک رویه ذخیره شده خاص است که میتواند در هنگام تغییر داده ها بصورت اتوماتیک اجرا شود (DML Triggers) . تریگرها قطعه کدهایی هستند که به جداول خاصی ضمیمه شده و به گونه پیکربندی میشوند که بصورت خودکار در پاسخ به یک دستور Insert , Delete  و یا Update اجرا میشوند.تریگرها کاربردهای متنوعی دارند و بطور کلی بعنوان شکلی از اعتبارسنجی  بکار میروند.تریگرها در صورت تمایل میتوانند جداولی را درون پایگاه داده های دیگر بروزرسانی کنند.

-- SQL Server Syntax
-- Trigger on an INSERT, UPDATE, or DELETE statement to a table or view (DML Trigger)
CREATE [OR REPLACE ] TRIGGER trigger_name 
{BEFORE | AFTER | INSTEAD OF } 
{INSERT [OR] | UPDATE [OR] | DELETE} 
[OF col_name] 
ON table_name 
[REFERENCING OLD AS o NEW AS n] 
[FOR EACH ROW] 
WHEN (condition)  
DECLARE 
  Declaration-statements 
BEGIN 
  Executable-statements 
EXCEPTION 
  Exception-handling-statements 
END;

 

پاسخی بگذارید

Call Now Button