تبدیل یک IP به HostName و بالعکس

تبدیل یک IP به HostName و بالعکس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
using System.Net;

Public string ConvertIPtoHostName(String IP)
{
       IPHostEntry ipHost = Dns.GetHostEntry(IP);
       return ipHostName;
}

Public string HostNameToIP(string hostName)
{
      IPHostEntry iphost = System.Net.Dns.GetHostEntry(hostname);
      IPAddress[] addresses = iphost.AddressList;
      StringBuilder addressList = new StringBuilder();
      foreach(IPAddress address in addresses)
      {
            addressList.AppendFormat("IP Address : {0};",address.ToString());
      }
     return addressList.ToString();
}

نحوه استفاده به شکل زیر میباشد :

1
2
3
4
5
Private void Form1_Load(object sender,EventsArgs e)
{
      MessageBox.Show(MyClass.ConvertIPtoHostName("127.0.0.1"));
      MessageBox.Show(MyClass.HostNameToIP("MyLaptop"));
}

پاسخی بگذارید

Call Now Button